Skip to content Skip to footer

Regulamin sprzedaży

Sprzedawca: Honorata S THERAPY LTD. UK, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Honorata S THERAPY LTD. UK, NIP CRN 12947912.

Adres do kontaktu: 153 Nelson Road Central, Great Yarmouth, NR30 2HZ Adres mailowy: contact@sylvia-mediumtherapist.com Telefon: +44 7545904741

Zamawiający: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedmiot działalności:

3.1. Sprzedaż towarów.

Składanie zamówienia:

4.1. Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym w pkt 1 powyżej za pośrednictwem narzędzi dostępnych na stronie Sprzedawcy. Przy pierwszym kontakcie ze Sprzedawcą Zamawiający podaje swój adres mailowy do korespondencji.

4.2. Gdy przedmiotem Zamówienia jest konkretny przedmiot z towarów dostępnych na stronie mailowej Sprzedawcy- powinien być ona wskazany w zamówieniu.

4.3. Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest sesja terapeutyczna- Zamawiający dokonując zamówienia rezerwuje konkretny termin oraz czas usługi spośród wskazanych przez Sprzedawcę.

Wartość zamówienia:

5.1. Cena sprzedawanych towarów określona jest na  stronie internetowej Sprzedawcy i widoczna podczas zakupu towaru lub usługi wraz z innymi kosztami logistycznymi, w tym kosztami przesyłki.

5.2. Cena oferowanych przez Sprzedawcę usług innych niż sprzedaż towarów zostaje określona zgodnie z cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy lub indywidualnie, jeśli wartość usługi nie została określona w cenniku. Wówczas Sprzedawca informuje Zamawiającego o cenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Zamawiającego.

5.3. Oferta określona przez Sprzedawcę w wiadomości mailowej skierowanej do Zamawiającego, o której mowa w ust. 5.2 wiąże Sprzedawcę 30 dni .

Płatność:

6.1. Cena za zamówienie będzie realizowana w sposób wskazany na stronie internetowej Sprzedawcy  w drodze płatności elektronicznej dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy (kartą, blikiem lub przelewem) na rachunek wskazany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może także przewidzieć płatność za towar za pobraniem, informacja taka zostanie umieszczona wówczas na stronie przy  opcji zakupu.

6.2. Zamawiający ponosi koszt dostawy towaru, które stanowią koszt przewozu przesyłki, przy określeniu jej rzeczywistej wartości. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego z usług jakich przewoźników korzysta oraz jaka będzie cena przewozu i dostawy zamówienia Zamawiającemu, zamieszczając tą informację na stronie internetowej przy opcji zakupu/sprzedaży.

6.3. Jeżeli przesyłka zostanie ubezpieczona na żądanie Zamawiającego, dodatkowym kosztem obciążającym Zamawiającego będzie koszt ubezpieczenia przesyłki, o którym Sprzedawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego wysyłając mu informację na wskazany przez niego adres mailowy .

6.4. Do czasu wpływu środków na rachunek Sprzedawcy- zamówienie nie będzie realizowane, z wyjątkiem zamówień płatnych za pobraniem.

6.5. Dokonanie przez Zamawiającego płatności ceny oznacza przystąpienie przez niego do umowy ze Sprzedawcą.

Realizacja zamówienia:

7.1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia  jest wpływ całej ceny na rzecz Sprzedawcy, z wyjątkiem zamówienia, którego przedmiotem będzie towar płatny za pobraniem, jeżeli Sprzedawca przewidział taką możliwość.

7.2. Realizacja zamówienia w zakresie sprzedaży towarów wyniesie maksymalnie 14 dni. O ewentualnych opóźnieniach Sprzedawca poinformuje Zamawiającego na podany przez niego adres mailowy, wskazując przyczynę opóźnienia.

7.3. W przypadku siły wyższej lub w innych sytuacjach niemożliwych do przewidzenia przez strony w momencie składania i przyjmowania zamówienia- termin wskazany w pkt 7.2 może ulec wydłużeniu . Rezygnacja z zamówienia:

8.1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego jest możliwe w terminie 14 dni od otrzymania towaru, chyba, że Zamawiający sam wskaże przewoźnika towaru, wówczas w/w termin do odstąpienia od umowy będzie liczony od daty wydania towaru przewoźnikowi Zamawiającego.

8.2. Zamawiający dokonuje odstąpienia od umowy zgodnie z poniższym wzorem:

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w               przypadku chęci odstąpienia od umowy):

  • Adresat (Wykonawca)

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od  umowy sprzedaży towaru ……………………….      – Data zawarcia umowy(*)     – Imię i nazwisko Zamawiającego(ych)     – Adres Zamawiającego (ych)    – Podpis Zamawiającego (ych) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data

8.3. Odstąpienie od zamówienia w zakresie usługi wskazanej w pkt 3.2 jest możliwe, pod warunkiem, że usługa nie została przez Sprzedawcę wykonana, a Zamawiający rezygnuje z usługi przynajmniej na 324godzin przed jej planowaną realizacją.

8.4. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z umowy- Sprzedawca w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy- zwraca Zamawiającemu na jego rachunek środki pieniężne, zapłacone przez niego tytułem ceny zamówienia.

  1. Gwarancja i rękojmia.

9.1. Towar sprzedawany przez Sprzedawcę jest objęty  dwuletnią rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego ( art. 556- 576) oraz dwuletnim okresem gwarancji.

9.2. Roszczenie gwarancyjne zostanie zrealizowane w przypadku, gdy zostanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od ujawnienia usterki, a Zamawiający nie przyczynił się do powstania wady lub usterki.

9.3. Gwarantem jest Sprzedawca, określony w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

9.4. Obowiązki  Sprzedawcy, jako Gwaranta obejmują: wymianę sprzedanej rzeczy na nową lub zwrot zapłaconej ceny- według uznania Gwaranta.

9.5. W/W regulacja niniejszego Regulaminu stanowi formę dokumentu gwarancyjnego.

9.6. Zamawiający składający reklamację jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt Sprzedawcy na jego adres  wskazany w pkt 1.

9.7. Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania obowiązków wynikających z gwarancji w terminie 14 dni od dostarczenia mu rzeczy przez Zamawiającego.

9.8. Uprawnienia wynikające z gwarancji są niezależne od uprawnień wynikających z rękojmi i mogą być dochodzone oddzielnie.